Výhody franšízy OREA HOTELS & RESORTS

1. Sdílení know-how:
Prostřednictvím Standardů kvality, které určují rozsah služeb, vybavenost a normy chování personálu dojde k předání zkušeností na příjemce a pro zákazníka je tímto garantována úroveň hotelů v celém řetězci. Povinností každého členského hotelu je dodržování Standardů a jejich průběžná kontrola. Standardy jsou konstruovány na základě obecně uznávaných požadavků a trendů v oboru a pokrývají celou problematiku hotelového provozu.
Důležitým nástrojem pro sdílení know-how je řetězcový INTRANET, kde pod přístupovým heslem naleznete veškeré informace o dění v řetězci a který je přístupný přes webovou síť.

2. CRS - Centrální Rezervační Systém
OREA HOTELS & RESORTS má k dispozici vlastní rezervační systém, do kterého se každý nový člen může připojit. Získá tím možnost on-line propojení se všemi ostatními členy řetězce, možnost nabízet a prodávat svůj vlastní produkt pomocí Call Centra, prodejního místa v Praze, webových stránek, ostatních členů řetězce a smluvních partnerů, popřípadě prodávat za provizi pobyty jiných členských hotelů. Tento systém umožňuje nejenom standardní interaktivní možnost komunikace se zákazníkem, dovoluje rovněž prezentovat akční příležitostné nabídky - balíčky služeb. Povinností každého člena je s tímto systémem aktivně pracovat, aktualizovat informace, včas reagovat na poptávku a přizpůsobit se řetězcovým inkasním podmínkám. Komunikační hardware a připojení je na náklady řetězce.

3. Marketingová podpora:
OREA HOTELS & RESORTS má vypracovanou marketingovou strategii, jejíž snahou je získání pevné pozice na domácím a zahraničním trhu. Marketingová strategie obsahuje rovněž mediální a propagační plán včetně plánu účastí na veletrzích cestovního ruchu. Těchto akcí se účastní pracovníci marketingového oddělení řetězce zároveň s pracovníky hotelů, kde propagují a prodávají produkty všech členů řetězce. Marketingová podpora dále zahrnuje:

 • Využívání služeb CALL CENTRA - OREA HOTELS & RESORTS s možnou online rezervací.
 • Zapojení do řetězcového rezervačního a informačního systému.
 • Zapojení do věrnostního programu OREA HOTELS & RESORTS Plus & Senior Pass.
 • Zahrnutí Direktáře hotelů OREA HOTELS & RESORTS (3jazyčná mutace) (umístěn na všech pokojích a recepcích hotelů).
 • Začlenění do veletržního řetězcového prospektu (4jazyčná mutace). (formát A4, distribuován na veletrzích a ostatních PR akcích).
 • Zastoupení a distribuce hotelových prospektů na evropských veletrzích.
 • Vzájemná propagace na všech hotelech řetězce.
 • Dodání hlavního stojanu OREA HOTELS & RESORTS do recepce hotelu.
 • Řada přímé hotelové inzerce zdarma (hotelGuide, servery cest.ruchu...).
 • Zařazení do cca 30 partnerských programů OREA HOTELS & RESORTS.
 • Inzerce v řetězcovém časopisu OREA REVUE, který je dostupný všem hostům řetězce tj. 260 000 osob/rok. Časopis je rozmístěn na všech 3 000 pokojích a na recepcích a slouží zároveň jako propagační materiál na veletrzích.

4. E-marketing:
Elektronický marketing a webové rezervace získávají v poslední době v cestovním ruchu na síle. OREA HOTELS & RESORTS nabízí řadu produktů, které by byly pro samostatné hotely nerealizovatelné:

 • Řetězcové webové stránky s analýzou počtu přístupů na Vaše stránky.
 • On-line i Off-line poptávky přes web.
 • Centrální zastoupení na hlavních tuzemských i zahraničních webových portálech.
 • CRS - Centrální rezervační systém dostupný mj. z webu viz bod 2.

5. Obchodně provozní poradenství:
Hlavním vodítkem provozního charakteru jsou již zmíněné Standardy kvality OREA HOTELS & RESORTS. Dalším výrazným přínosem pro provozní problematiku je měsíční porovnání a následné analýzy poměrových ukazatelů ze všech hotelů řetězce, kde je možné hotely vzájemně porovnat dle nejrůznějších parametrů - výkonnosti, rentability, nákladovosti,...
Součástí řetězcového servisu je možnost využití rámcových smluv s hlavními obchodními partnery, doporučení taktiky vyjednávání s cestovními kancelářemi, zpřístupnění databáze neplatících zákazníků.
Pro zlepšení efektivity a racionality výroby a odbytu jsou členům řetězce doporučovány moderní a ověřené pracovní postupy, které respektují současné hygienické, protipožární, pracovně-právní a jiné normy.
Odborní pracovníci OREA HOTELS & RESORTS poskytují všem členům konzultace při řešení problematiky zásobování, skladování a materiálně-technické základy, oprav a rekonstrukcí

6. Společná nákupní politika:
OREA HOTELS & RESORTS spravuje databázi kvalitativně i cenově ověřených dodavatelů služeb, technologií, hotelového vybavení, zboží a surovin. Tato databáze je permanentně aktualizovaná a je k dispozici všem členům řetězce na vnitřním Intranetu. Díky silné vyjednávací pozici řetězce mají členové možnost nákupu zboží a surovin z výraznými slevami, některé smlouvy zahrnují zpětné bonusy pro hotel při velkoodběru celého řetězce. Hlavními partnery jsou nejen producenti hlavních komodit jako (Coca-Cola, Nowaco, Plzeňské pivovary, Unilever, Sving, OP Prostějov, JohnsonDiversy), ale i telekomunikační operátor O2.

7. Školící programy:
OREA HOTELS & RESORTS má vypracován plán školení a tréninků zaměstnanců hotelů. Tento plán je rozpracován na základě zjištění nedostatků, očekávání změn v závazných normách a vyhláškách, zavádění nových pracovních, prodejních či marketingových postupů. Součástí plánu jsou i vzdělávací programy pro management hotelů. Jistý objem školení, dle rozsahu vzájemné spolupráce, je pro franšízované hotely zdarma.

8. Strategie personálního plánování:
OREA HOTELS & RESORTS umožňuje svým členům využívat vypracovaný systém personálního plánování vč. kariérových a stabilizačních programů, systém motivačního odměňování na základě prokazatelné výkonnosti, doporučuje ověřené personální agentury. Členové mají rovněž k dispozici vzorové pracovní náplně a pracovní smlouvy. K definování pracovních povinností personálu patří neodmyslitelně standardy kvality OH.

9. Analýza ekonomické situace hotelu:
Pokud o to projeví člen řetězce zájem, provedou odborní pracovníci franšízora ekonomický audit hotelu, posoudí výkonové a nákladové ukazatele, provedou jejich analýzu a případně doporučí řešení ke zlepšení ekonomické situace hotelu. Velikou výhodou je možnost srovnání s širokou škálou hotelů řetězce a porovnání efektivity provozů.

10. Systém vnitřní a vnější kontroly:
OREA HOTELS & RESORTS zajišťuje kontrolní činnost všech úrovní fungování hotelu, zejména v oblasti kvality poskytování služeb, dodržování Standardů kvality a propagace značky. Kontroly jsou prováděny pracovníky OREA HOTELS & RESORTS v rámci ročního auditu a i minimálně dvěmi ročními externími anonymními kontrolami.
Podrobný systém vnitřní kontroly stanoví členům povinný rozsah interních postupů, která umožní lepší kontrolu pohybu zboží a poctivost prodeje