Pravidla soutěží Orea Hotels & Resorts

Hotel - Česká republika

Pravidla soutěží

Pravidla soutěží pořádaných OREA HOTELS

Pořadatelem a organizátorem soutěží je:
OREA HOTELS s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00
IČO: 27176657
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159834
(dále jen „pořadatel“)

 

I. Všeobecné podmínky soutěží:

1. Soutěže budou probíhat vždy v termínech (od data do data) předem pořadatelem anoncovaných na https://www.facebook.com/orea.cz/ (dále jen „FB stránka“).

2. Jednotlivé soutěže budou vyhodnocovány nejpozději do deseti dnů po svém ukončení.

3. Účastníkem jakékoliv soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla a podmínky soutěže (dále jen „účastník“). Žádné soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké.

4. Pokud účastník nesplní některou ze soutěžních podmínek nebo pokud bude jednat v rozporu s pravidly soutěže, může být ze soutěže vyřazen.

5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v jakékoliv soutěži (především funkčnost sítě internet nebo sítě Facebook).

 

II. Podmínky jednotlivých soutěží:

1. Jednotlivé soutěže se může účastnit každý účastník, který v období trvání soutěže navštíví FB stránku a splní podmínky dané soutěže. Podmínky jednotlivých soutěží mohou být odlišné.

2. Účastník není oprávněn se účastnit soutěže jakýmkoliv příspěvkem, jehož umístění na FB stránku, sdílení na sociální síti Facebook nebo jiné užití v rámci soutěže by jakýmkoliv způsobem neoprávněně zasahovalo do jakýchkoliv osobnostních, autorských či jiných duševních práv jakýchkoliv osob. Jakýkoliv takový příspěvek je pořadatel oprávněn ze soutěže vyloučit, a to i při pouhém podezření na jakékoliv porušování právní třetích osob.

3. Účastník se nesmí soutěže účastnit jakýmkoliv příspěvkem, který by obsahoval jakoukoliv reklamu, propagaci politických stran či hnutí, vulgární či obscénní výrazivo nebo který by byl jakýmkoliv jiným způsobem způsobilý poškodit dobré jméno pořadatele. Jakékoliv takové příspěvky je pořadatel oprávněn dle svého uvážení ze soutěže vyloučit.

4. Umístěním svého příspěvku na FB stránku uděluje účastník pořadateli právo užít příspěvek v rámci soutěže a pro svoji jinou činnost, tj. zejména umístit jej na FB stránku.

5. Každý účastník se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou.

6. Účastníci jsou oprávněni sdílet své příspěvky prostřednictvím sítě Facebook i jiných sociálních sítí.

7. Vítězem každé jednotlivé soutěže se stane účastník, jehož příspěvek pořadatel vyhodnotí jako nejlepší.

8. Vítěz každé jednotlivé soutěže obdrží cenu předem pořadatelem anoncovanou na FB stránce.

 

III. Předávání výher v soutěžích:

1. Výherci budou o každé výhře informováni prostřednictvím sítě Facebook nebo jiné sociální sítě, telefonicky nebo e-mailem nejpozději do deseti dnů po vyhodnocení příslušné soutěže. V případě kontaktování prostřednictvím sítě Facebook, jiné sociální sítě nebo e-mailem je soutěžící povinen do 5 dní potvrdit přijetí informace o výhře emailem na info@orea.cz a domluvit se na způsobu převzetí výhry. Při nedodržení této podmínky výhra nebude předána.

2. Výhry nelze od pořadatele proplatit v penězích či jakkoliv směňovat. Na předání výhry není právní nárok. Výhry jsou nepřenosné.

3. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika anebo závazky související s účastí v soutěži na straně účastníka či s užíváním výhry na straně výherce.

 

IV. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník soutěže svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Pořadatel je oprávněn poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa) zpracovávat pro účely vyhodnocení příslušné soutěže a předání výher. Pokud účastník udělí pořadateli souhlas se zařazením svých údajů do marketingové databáze pořadatele a s jejich dalším zpracováním prostřednictvím správce či jiného zpracovatele, je pořadatel oprávněn je zpracovat pro marketingové účely související s konáním soutěže a nabídkami ostatních služeb, a to na dobu neurčitou. Tento odběr může být kdykoli zrušen odkazem v e-mailu.

3. Pokud účastník udělí pořadateli souhlas k užití své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“), je pořadatel v souladu s §§ 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, oprávněn k bezplatnému užití pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Pokud je součástí uděleného souhlasu i oprávnění pořadatele k poskytnutí snímků třetí osobě, může pořadatel tohoto oprávnění využít, přičemž daná třetí osoba je oprávněna k užití snímku ve stejném rozsahu jako pořadatel.

4. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně ve svých osobních údajích, popř. využít svého práva žádat opravu nebo doplnění nepřesného osobního údaje pomocí formuláře ZDE.

5. Zpracováním osobních údajů účastníka může pořadatel jakožto jejich správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy ovšem při dodržení požadavků vyplývajících z právních předpisů, zejména v oblasti zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění. Informace o době zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů budou účastníkovi poskytnuty ZDE.

7. Účastník může souhlas se zpracováním osobních údajů odmítnout udělit nebo již udělený souhlas odvolat prostřednictvím formuláře ZDE. Účastník si je vědom skutečnosti, že určité osobní údaje poskytnuté pořadateli jsou nezbytné k plnění v rámci průběhu soutěže a jejího vyhodnocení.

8. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, prostřednictvím formuláře ZDE. Pořadatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Účastník má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, i když nebude jeho námitce vyhověno. Právo účastníka na soudní ochranu v případě, že se domnívá, že jeho práva týkající se ochrany osobních údajů a způsobu jejich zpracování byla pořadatelem nebo jiným zpracovatelem porušena, není dotčeno.

9. Účastník má právo prostřednictvím formuláře ZDE žádat pořadatele o potvrzení, zda osobní údaje účastníka jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, o přístup k informacím o a) účelu zpracování; b) kategorii dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorii příjemců, d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existenci práva požadovat od pořadatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se účastníka nebo omezení jejich zpracování; f) právu podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od účastníka; h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování.

10. Účastník je oprávněn žádat pořadatele prostřednictvím formuláře ZDE o to, aby vymazal osobní údaje, které se účastníka týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) účastník odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) účastník vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. V případě, že pořadatel osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval zpracovávající subjekty o žádosti, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Výše uvedené se neuplatní, pokud je to nezbytné a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pořadatel jakožto správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

11. Účastník je oprávněn žádat pořadatele prostřednictvím formuláře ZDE o to, aby omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) popření přesnosti osobních údajů účastníkem; b) zpracování je protiprávní a účastník odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití; c) pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) účastník vznesl námitku proti zpracování. Pokud je žádost účastníka úspěšná, je účastník oprávněn obdržet vyrozumění ze strany pořadatele o tom, že bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem účastníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

12. Pořadatel oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, jak je uvedeno výše, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Účastníka o tomto vyrozumí, pokud o to požádá prostřednictvím formuláře ZDE.

13. Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl pořadateli jakožto správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, tj. pořadatel, bránil, a to přímo pořadatelem, je-li to technicky možné, v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a b) zpracování se provádí automatizovaně. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Uvedené právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

14. Účastník má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se neuplatní, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi účastníkem a pořadatelem; b) povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo c) založeno na výslovném souhlasu účastníka. V případech uvedených v písm. a) a c) provede pořadatel vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů účastníka, alespoň práva na lidský zásah ze strany pořadatele, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

 

 

V. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel si vyhrazuje právo jednotlivé soutěže zrušit nebo předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit tato pravidla, jakož i právo kdykoliv jednotlivé soutěže ukončit bez náhrady, a to bez jakéhokoliv omezení. Případná změna pravidel jednotlivé soutěž nebo ukončení soutěže budou oznámeny na FB stránce.

2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník porušuje pravidla soutěže nebo že účastník dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, případně jestliže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z jiných účastníků či jiné osoby, které dopomohli danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, který sdílí své soutěžní příspěvky prostřednictvím sociální sítě Facebook a jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka provozovatele Facebook.

4. Jednotlivé soutěže nejsou nikterak sponzorované, spravované nebo přidružené k elektronické sociální síti Facebook. Účastník akce je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním jednotlivé soutěže nemůže uplatňovat žádné nároky či jiná práva vůči sociální síti Facebook.

Přihlaste se k odběru novinek

Přihlaste se k odběru našich novinek a zůstaňte s námi v kontaktu

Online booking